Arthur de Jong

Open Source / Free Software developer

summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
masterUpdate EU VAT Vies test with new numberArthur de Jong3 days
 
TagDownloadAuthorAge
1.17commit 50650a94bb...Arthur de Jong10 months
1.16commit 075d85e8e4...Arthur de Jong18 months
1.15commit 6b7f20928d...Arthur de Jong19 months
1.14commit 337393855c...Arthur de Jong2 years
1.13commit d5666b8bfe...Arthur de Jong3 years
1.12commit 41b9c946c9...Arthur de Jong3 years
1.11commit 72cbfb8b14...Arthur de Jong3 years
1.10commit a68f3ca260...Arthur de Jong4 years
1.9commit d9defc8b51...Arthur de Jong4 years
1.8.1commit 9841baec64...Arthur de Jong5 years
[...]
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2011-02-06get files ready for 0.4 release0.4Arthur de Jong3-2/+149
2011-02-06include an updated versionArthur de Jong1-3/+3
2011-02-06add an SSN (U.S. Social Security Number) moduleArthur de Jong5-0/+75
2011-02-05add ISIL to the documentationArthur de Jong2-1/+5
2011-02-05add an ISIL (International Standard Identifier for Librar...Arthur de Jong4-1/+165
2011-02-05allow most kind of characters in number rangesArthur de Jong1-1/+1
2011-02-05move more validation into try/except (specifically the _c...Arthur de Jong1-3/+3
2011-02-05move all robustness tests into one test fileArthur de Jong11-203/+20
2011-02-05fix imports of iso7064.mod_*_* modulesArthur de Jong1-24/+24
2011-02-05fix typo in r53Arthur de Jong1-1/+1
[...]
 
Clone
https://arthurdejong.org/git/python-stdnum