Arthur de Jong

Open Source / Free Software developer

summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/stdnum/ru
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Docstring improvementsArthur de Jong2017-09-111-4/+3
* Add information to Russian packageArthur de Jong2015-10-101-0/+21
* Add Russioan ИНН (INN) tax IDArthur de Jong2015-08-162-0/+93