Arthur de Jong

Open Source / Free Software developer

summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tests/test_fi_hetu.doctest
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* fix typoArthur de Jong2012-02-181-1/+1
* add a HETU (Finnish personal identity code) module as pro...Arthur de Jong2011-11-071-0/+77